Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právníc h předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů. Veřejně přístupná musí být nepřetržitě a vedena je zásadně ve dvojí podobě zároveň, fyzické i elektronické.

Platí, že každá obec, kraj nebo třeba soud má jen jednu úřední desku, i když na ní mohou vyvěšovat své písemnosti různé organizační složky do nich začleněné, výjimkou jsou městské obvody (městské části), které mají svou vlastní. Fyzická úřední deska, většinou v podobě uzamykatelné skleněné skříně, nemusí být umístěna přímo v prostorách úřadu, vždy však musí být 24 hodin denně veřejně přístupná a čitelná (tzn. např. v noci osvětlená). Může se vnitřně členit např. na sekci zastupitelstva, rady, starosty, právních předpisů, doručovaných písemností, záměrů prodeje, výběrových řízení, povinných informací podle zákona č. 106/1999 Sb., informací ostatních subjektů apod., měla by však na ní vždy být navíc umístěna informace o webové adrese, kde lze nalézt její elektronickou verzi. K této dálkově přístupné verzi pak nesmí být přístup podmíněn znalostí jakéhokoli hesla a na ní vyvěšené úřední dokumenty se musí zcela shodovat s těmi, které jsou na fyzické úřední desce.
Obce

Na úředních deskách obcí se zveřejňují především jejich obecně závazné vyhlášky a nařízení, protože tím je podmíněna jejich platnost. Platnosti tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají účinnými. Speciálně pro nařízení obecních úřadů obcí s rozšířenou působností platí, že se zveřejňují navíc i na úředních deskách všech obcí v jejich správních obvodech.

Kromě toho mají obce povinnost zveřejňovat tímto způsobem jakýkoli záměr nakládat s obecním nemovitým majetkem, před komunálními volbami počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, program připravovaného zasedání zastupitelstva nebo třeba usnesení o vyhlášení místního referenda. Dále pak ty informace a písemnosti, jejichž zveřejnění požaduje speciální zákon, např. v případě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jde především o informace o důvodu a způsobu založení obce, popisu její organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti jejímu rozhodnutí a sazebník úhrad za poskytování informací. Jinými speciálně vyvěšovanými písemnostmi jsou např. dražební vyhlášky o dražbách, které se mají na území obce konat, informace o umístění opuštěného vozidla na obcí vybraném parkovišti nebo rozhodnutí o zákazu shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

Developed by Ondřej Dadok